Společnost ESP holding a.s., U Ráje 449, 403 21 Ústí nad Labem

IČ: 27261387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka B 1589 (dále jen „prodávající“)

Vydává tyto všeobecné podmínky v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti ESP holding a.s., IČ: 27261387, se sídlem: U Ráje 449, 403 21 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka B 1589 (dále jen „Prodávající“ nebo také „Dodavatel“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „Kupující“ nebo také „Objednatel“; jakákoliv z těchto smluv dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je dodávka zboží, software, či zařízení (dále též jen „Zboží“) anebo provedení díla či poskytnutí jiných služeb (dále též jen „Dílo“) mezi smluvními stranami. Smlouvou se Prodávající zejména zavazuje prodat Kupujícímu dohodnuté Zboží či provést Dílo a Kupující se zavazuje jej odebrat či převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

1.2.  Dílem se rozumí i dodání Zboží zahrnující i jeho montáž, anebo poskytnutí jiných (například servisních) služeb.

1.3.  Těmito Podmínkami se řídí právní vztahy Smluvních stran vyplývající z příslušné Smlouvy anebo s ní jakkoli související, a to i v případě, že Objednatel odkáže při jednání směřujícím k uzavření Smlouvy na jiné obchodní podmínky.

1.4.  Obsahuje-li Smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Objednatelem ujednání odlišná od těchto Podmínek, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.

1.5.  Tyto Podmínky se stávají podstatnou a nedílnou součástí všech Smluv uzavřených s odkazem na tyto Podmínky.

1.6. Objednatel není oprávněn bez předchozího a výslovného písemného souhlasu Dodavatele vyloučit účinnost těchto Podmínek, ustanovení těchto Podmínek (včetně jakékoli jejich části) měnit, či doplňovat, byť i jen způsobem, který nepodstatně mění Podmínky či Smlouvu, a to ani způsobem, který totožné podmínky vyjadřuje pouze jinými slovy. Jakýkoli odkaz Objednatele na jeho vlastní obchodní podmínky či obchodní podmínky třetích stran nevyvolává právní účinky, přičemž Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

1.7. Dodavatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli měnit. Pro Smlouvu však platí Podmínky ve znění platném ke dni jejího uzavření.

1.8. Kupující potvrzuje, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající na základě IČO a že přistupuje do právního vztahu s Dodavatelem výlučně v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Nabídka

2.1.  Nabídka Dodavatele představuje návrh na uzavření Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem. Bez jejího potvrzení formou objednávky Objednatele anebo uzavření písemné smlouvy nevzniká právní nárok na plnění ze strany Dodavatele. Dodavatel je vázán svou nabídkou pouze po dobu platnosti nabídky, která je v nabídce uvedena. Dodavatel není svou nabídkou vázán, pokud je Objednatelova objednávka doručena po dni platnosti nabídky. Pokud doba platnosti nabídky není v nabídce uvedena, platí, že doba platnosti nabídky je 30 (třicet) dní od vystavení nabídky Dodavatelem.

2.2.  Realizace předmětu plnění uvedeného v nabídce podléhá u Dodavatele několikastupňovému schvalování. Dodavatel je proto oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu nabídku odvolat a realizaci předmětu Smlouvy odmítnout, a to i po doručení objednávky Objednatele a uzavření příslušné Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1729 Občanského zákoníku.

3. Objednávka

3.1. Objednávka na dodávku Zboží či provedení Díla musí být vystavena Objednatelem v písemné formě s odkazem na příslušnou nabídku Dodavatele, nesmí obsahovat změny oproti nabídce a musí být doručena Dodavateli po dobu platnosti nabídky. V takovém případě je Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena okamžikem doručení objednávky Dodavateli. Případné následné potvrzení objednávky ze strany Dodavatele má v takovém případě povahu potvrzení o uzavřené Smlouvě.

3.2. Vystavením objednávky Objednatel vyjadřuje souhlas s celým obsahem nabídky a s těmito Podmínkami. V případě, že objednávka bude doručena Dodavateli po dni platnosti nabídky, nebo bude obsahovat změny oproti nabídce, Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem je uzavřena pouze v případě, že Dodavatel potvrdí Objednateli, že s objednávkou souhlasí, nebo pokud je z Dodavatelova jednání možné dovodit souhlas s objednávkou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odkaz na jiné obchodní podmínky obsažený v objednávce se s ohledem na ustanovení článku 1.5 nepovažuje za změnu nabídky a nepřihlíží se k němu. V případě pochybností je Objednatel povinen zjistit, zda Dodavatel s objednávkou souhlasí.

3.3. Objednávka musí být zaslána Objednatelem a doručena Dodavateli v písemné formě dopisem či elektronicky, a to na adresu (e-mailovou adresu) uvedenou v nabídce.

3.4. Objednávku zboží je Objednatel oprávněn učinit také prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Dodavatelem. Pro objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

4. Cena a platební podmínky

Pokud není dohodnuto jinak, jsou veškeré platby prováděny v české měně se lhůtou splatnosti 14 (čtrnáct) dnů ode dne vystavení platebního dokladu. Platby jsou prováděny na účet Dodavatele uvedený na platebním dokladu. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet Dodavatele. Částka, která zůstane neuhrazená po dni splatnosti (dále jen „Dlužná částka“), podléhá úroku z prodlení ve výši 0,1% z Dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je povinen uhradit veškeré oprávněně vynaložené náklady spojené s vymáháním Dlužné částky na účet Dodavatele. Objednatel není oprávněn bez výslovného ujednání ve Smlouvě či písemného souhlasu Dodavatele započíst či zadržet žádnou fakturovanou částku proti jakékoliv částce, kterou má nebo v budoucnu bude muset uhradit Dodavatel Objednateli. Dodavatel zůstává vlastníkem dodaného Zboží či jednotlivých komponent Díla až do úplného zaplacení sjednané ceny za takové plnění; toto nemá vliv na přechod nebezpečí škody na Objednavatele. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli faktury po dobu delší než 2 (dva) týdny má Dodavatel právo nenastoupit na uvedení do provozu, je-li součástí dodávky, a to až do uhrazení.

5. Daně a poplatky

Objednatel je povinen zaplatit veškeré daně a poplatky vztahující se k předmětu Smlouvy dle platných předpisů. Tyto daně a poplatky jsou účtovány zvlášť k tíži Objednatele.

6. Autorskoprávní ochrana

6.1. Je-li předmětem Smlouvy, resp. výsledkem činnosti Dodavatele, vytvoření určitého autorského díla, nabude Objednatel při převzetí Díla oprávnění k výkonu práva toto dílo užít (licenci), a to včetně případného software, dokumentace a know-how, které je součástí předmětu Díla. Právem užít se rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými zákonem, těmito Podmínkami a případnými licenčními podmínkami výrobce příslušného software. Právo užít se poskytuje jako nevýhradní, časově neomezené, na třetí osoby nepřevoditelné a teritoriálně omezené na území České republiky.

6.2.  Pokud je součástí Díla standardní software, je Objednatel povinen dodržovat licenční podmínky stanovené výrobcem software, které jsou dodávány spolu se software nebo jsou přímo jeho součástí a podmínkou instalace. Objednatel je povinen seznámit se s příslušnými licenčními podmínkami a tyto podmínky dodržovat.

6.3.  Součásti Díla splňující znaky autorského díla (například dokumentace, software), které je vytvořeno Dodavatelem, nesmí být šířeny, kopírovány ani pozměňovány bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Podmínky autorskoprávní ochrany se řídí platnými právními předpisy (zejména autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění) a těmito Podmínkami.

6.4.  Nestanoví-li Smlouva jinak, odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Zboží nebo Díla.

7. Změna předmětu smlouvy

Objednatel má i po uzavření Smlouvy právo písemně požadovat změnu předmětu Smlouvy. K tomuto požadavku se Dodavatel vyjádří do 5 (pěti) pracovních dnů. Dodavatel má právo změnu z vážných důvodů odmítnout. Objednatel požadavkem změny vyjadřuje souhlas s tím, že požadovaná změna může vyvolat změnu ceny a/nebo časového harmonogramu. Každá změna Smlouvy podléhá písemnému schválení obou Smluvních stran.

8. Odstoupení od smlouvy

Kterákoli ze Smluvních stran může odstoupit od smlouvy jen v případech stanovených Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy. Při jakémkoli předčasném ukončení Smlouvy Objednatel zaplatí Dodavateli náhradu za již dodané Zboží a materiál, jakož i veškeré náklady za dosud vykonané práce v souladu s uzavřenou Smlouvou. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

9. Dodání a převzetí Díla

9.1.  Místo dodání Díla je stanoveno ve Smlouvě.

9.2.  Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem dodání jednotlivých komponent Díla do sjednaného místa plnění nebo okamžikem podpisu předávacího protokolu zástupcem Objednatele, cokoli nastane dříve. Objednatel nese odpovědnost za vícenáklady vzniklé Dodavateli vlivem prodlení s převzetím Díla na straně Objednatele.

9.3.  Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s jakoukoliv platbou déle než 30 (třicet) dní.

9.4.  Objednatel je povinen převzít provedené Dílo ve sjednaném čase a místě plnění, pokud nemá vady a nedodělky bránící jeho běžnému provozu. Vady a nedodělky nebránící běžnému provozu Díla budou uvedeny v předávacím protokolu, včetně termínů pro jejich odstranění. Předmět plnění se považuje za provedený a převzatý i v případě, že jej Objednatel odmítá převzít a začne jej užívat ke stanovenému účelu. Bez ohledu na ustanovení předcházející věty však Objednatel vždy odpovídá za škody na Díle, pokud Dílo užívá před jeho protokolárním převzetím od Dodavatele.

10. Dodání a převzetí Zboží

10.1.  Je-li předmětem Smlouvy pouze dodání Zboží bez jeho montáže, není-li dohodnuto jinak, je místem dodání Zboží obchodní sklad Dodavatele.

10.2.  Nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele převzetím Zboží v obchodním skladu Dodavatele. Pokud nedojde k jeho převzetí přímo ve skladu Dodavatele, pak předáním Zboží prvnímu přepravci. Objednatel je povinen dodané Zboží prohlédnout a případné zjevné vady a s tím související nároky uplatnit písemnou formou vůči Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) dnů, jinak se má za to, že Zboží bylo bez závad doručeno a převzato. Objednatel nese odpovědnost za vícenáklady vzniklé Dodavateli vlivem prodlení s převzetím Zboží na straně Objednatele.

10.3. Dodavatel je oprávněn pozastavit dodávku Zboží v případě, že Objednatel je v prodlení s jakoukoliv platbou déle než 30 (třicet) dní.

11. Balení, ochrana a označení Zboží

Zboží bude Dodavatelem zabaleno, ochráněno proti poškození a označeno standardním způsobem v souladu s platnými právními předpisy. V případě požadavku Objednatele na jiné než standardní balení, ochranu nebo označení budou vícenáklady na toto plnění předmětem dodatečného poplatku, který není součástí smluvní ceny.

12. Záruka

12.1.  V případě dodávky Zboží platí záruční podmínky příslušného výrobce dodaného Zboží, včetně jím stanovené záruční doby.

12.2.  Není-li dohodnuto jinak, záruka za jakost Díla činí 12 (dvanáct) měsíců od data jeho předání Objednateli. Je-li součástí Díla dodávka určitého zařízení, zboží, software nebo jiných hmotných komponent (dále jen „Komponenty“), platí záruční doba a další záruční podmínky týkající se těchto Komponent stanovené jejich výrobcem.

12.3.  Záruka na baterie a akumulátory, jak samostatně, tak jako součást dodaného zařízení, činí 6 (šest) měsíců od data jejich dodání.

12.4.  Záruka na servisní práce činí 6 (šest) měsíců od data jejich poskytnutí.

12.5.  Záruka na Dílo se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou realizace Díla, instalace zařízení nebo výrobní vadou použitého zboží, materiálů nebo software, jsou-li součástí Díla, anebo chybou při poskytnutí služby.

12.6.  Záruka se nevztahuje na opotřebení přiměřené době a způsobu používání.

12.7.  Záruka je podmíněna dodržováním povinností ze strany Objednatele, případně jiného uživatele, které jsou stanoveny v provozních předpisech, návodech a pokynech Dodavatele či výrobce dodaného zařízení a dále dodržováním požadavků pramenících z příslušných právních předpisů a technických norem.

12.8.  Smlouva může stanovit další záruční podmínky. Není-li výslovně ujednáno jinak, platí v takovém případě záruční podmínky stanovené ve Smlouvě a v těchto Podmínkách, pokud se vzájemně nevylučují. Ustanovení článku 1.4 tím není dotčeno.

12.9.  Záruka pozbývá platnosti v případě (i) neoprávněného či neodborného zásahu do zařízení, a to v rozsahu tohoto zásahu a jeho následků; (ii) poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s vodou v důsledku živelné události, přírodních či jiných vnějších jevů (bouřky, požár, přepětí v elektrické síti apod.); (iii) zařízení nebo jeho část bylo mechanicky poškozeno; (iv) na zařízení nebyla provedena pravidelná údržba, servis nebo revize ve stanovených lhůtách autorizovanou organizací.

12.10.  Objednatel není oprávněn zadržet cenu dodaného zařízení či Díla (ani její jakoukoli část) z důvodu uplatnění nároku z vad.

12.11.  Povinnost Dodavatele k řešení a odstranění vad v záruční době je podmíněna tím, že Objednatel má ke dni uplatnění reklamace vůči Dodavateli uhrazeny všechny splatné závazky. Toto nemá vliv na běh a trvání záruční doby.

13. Termíny plnění

Předmět Smlouvy bude realizován podle příslušného harmonogramu sestaveného Dodavatelem ve spolupráci s Objednatelem a tvořícího nedílnou součást Smlouvy. Pokud je splnění Smlouvy závislé na vytvoření podmínek ze strany Objednatele a Objednatel svou povinnost vyplývající z charakteru dodávky nebo specifikovanou ve Smlouvě nesplní, není Dodavatel v prodlení se splněním Smlouvy. Smluvní strany se po vytvoření příslušných podmínek ze strany Objednatele dohodnou na přiměřeném novém termínu plnění. Pokud jsou důvodem nedodržení termínu překážky vlivem tzv. "vyšší moci" (viz níže), dohodnou Smluvní strany náhradní plnění po odpadnutí těchto překážek nebo jiné vypořádání Smlouvy v případě, že odpadnutí překážek je v blízké budoucnosti nereálné nebo vlivem těchto překážek není náhradní plnění účelné.

14. Spolupůsobení Objednatele

Objednatel vlastním nákladem zajišťuje přiměřené spolupůsobení, jež podmiňuje řádné splnění Smlouvy, zejména případné zařízení staveniště, ostrahu staveniště, stavební připravenost, povolení nutná k provádění prací, možnost vstupu pracovníků Dodavatele a jeho subdodavatelů na pracoviště, koordinaci prací s jinými dodávkami, možnost uskladnění zboží, materiálu a zařízení. Další rozsah spolupůsobení Objednatele může být stanoven Smlouvou.

15. Odpovědnost za újmu a smluvní pokuty

15.1.  Dodavatel odpovídá Objednateli a třetím osobám pouze za škody, které jsou na základě smluvního účelu použití dodaného Zboží či předmětu Díla typické a předvídatelné.

15.2.  Dodavatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, vylučuje se ušlý zisk, nepřímé a následné škody.

15.3.  Dále Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku (i) vyšší moci, (ii) jednání Objednatele nebo jiné třetí osoby mimo kontrolu Dodavatele, či (iii) v důsledku nedostatečné součinnosti, ke které byl Objednatel povinen.

15.4.  Náhrada škody ze strany Dodavatele je omezena maximální výší v hodnotě 100% ceny dodaného Zboží či Díla. Toto omezení platí i pro náhradu nemajetkové újmy a pro náhradu škody ve zvláštních případech podle § 2920 a násl. Občanského zákoníku. Omezení výše náhrady újmy se nevztahuje na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, nebo na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

15.5.  Náhrada škody ze strany Dodavatele je omezena maximální výší v hodnotě 100% ceny dodaného Zboží či Díla. Toto omezení platí i pro náhradu nemajetkové újmy a pro náhradu škody ve zvláštních případech podle § 2920 a násl. Občanského zákoníku. Omezení výše náhrady újmy se nevztahuje na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, nebo na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

16. Vyšší moc

Dodavatel nebude odpovědný za nesplnění svých závazků vpřípadě, že nesplnění je způsobeno čímkoliv mimo přiměřenou kontrolu Dodavatele, což zahrnuje zejména embarga, blokády, zabavení nebo zadržení majetku, úkony jakéhokoli orgánu omezující možnost plnění dodávky, požáry, zemětřesení, záplavy, rozsáhlé negativní povětrnostní podmínky, karantény, stávky nebo přerušení práce, výtržnosti, veřejné násilí a nepokoje, povstání, případy občanské neposlušnosti, ozbrojené konflikty, terorismus nebo války, nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události mimořádné povahy nebo bezprostřední nebezpečí takových událostí.

17. Subdodávky

Dodavatel je oprávněn používat k plnění předmětu Smlouvy další subjekty (subdodavatele) bez souhlasu Objednatele.

18. Ostatní

Za obaly dodaných produktů byl uhrazen pod identifikačním číslem CCCCCCCCC poplatek společnosti EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu. Dodavatel ujišťuje, že obaly dodaných produktů splňují požadavky §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Zachování důvěrnosti informací

Objednatel po dobu platnosti Smlouvy a ještě 1 (jeden) rok poté nesmí bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele dát třetí straně k dispozici nabídku, Smlouvu, nebo jakékoli její ustanovení a další informace obchodní povahy, nebo specifikaci, plán, výkres, předlohu, vzorek nebo informace nebo další informace technické povahy, které byly Objednateli sděleny Dodavatelem nebo jeho jménem v souvislosti s plněním Smlouvy a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze zároveň důvodně předpokládat, že na jejich utajení má Dodavatel zájem (dále jen „Důvěrné informace“). Použije- li některá ze Smluvních stran k plnění třetí osobu, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti v rozsahu dle těchto Podmínek. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá Smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila. Závazky obsažené v těchto Podmínkách se nevztahují na Důvěrné informace, které je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. V případě porušení ustanovení o zachování důvěrnosti informací je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% smluvní (příp. nabídkové) ceny za každý případ porušení. Náhrada případné újmy není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dle tohoto ustanovení dotčena.

20. Další

20.1.  Podmínky i Smlouva se řídí zákonem České republiky č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

20.2.  Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří Smluvním stranám vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány věcně příslušným soudem v České republice, místně příslušným dle obecného soudu Dodavatele jako soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví místní příslušnost výlučnou.

20.3.  Ustanovení Podmínek nebo Smlouvy, která mají vzhledem ke své povaze přetrvat v platnosti i po ukončení, splnění nebo po odstoupení od Smlouvy, přetrvají v platnosti i po uvedeném ukončení, splnění nebo po odstoupení.

20.4.  Započtení jakýchkoliv pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody obou stran.

20.5.  Jestliže Dodavatel nevymáhá některá ustanovení Podmínek nebo Smlouvy, nebude to vykládáno jako vzdání se práva požadovat splnění tohoto nebo jiného ustanovení Podmínek nebo Smlouvy.

21. Ochrana osobních údajů

21.1.  Dodavatel se jako člen skupiny Johnson Controls a správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zavazuje zpracovávat osobní údaje dle Smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

21.2.  Bližší informace týkající se ochrany osobních údajů a podmínkách jejich zpracování jsou k dispozici na internetových stránkách Dodavatele.

21.3.  Dodavatel jako správce podle GDPR: Dodavatel bude shromažďovat, zpracovávat a předávat určité osobní údaje Objednatele a jeho pracovníků související s obchodním vztahem mezi ním a Objednatelem (například jména, e-mailové adresy, telefonní čísla) jako správce a v souladu s Informacemi o ochraně osobních údajů ve společnosti ESP holding a.s. na adrese. Objednatel bere na vědomí Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Johnson Controls a souhlasí s takovým shromažďováním, zpracováním a předáváním, a to v rozsahu, v němž je podle relevantních právních předpisů povinně vyžadován souhlas. V rozsahu, v jakém je podle relevantních právních předpisů od pracovníků Objednatele povinně vyžadován souhlas s tímto shromažďováním, zpracováním a předáváním, Objednatel prohlašuje a zaručuje, že takový souhlas získal.

21.4. Odběratel bere na vědomí a užíváním webového rozhraní Dodavatele souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Dodavatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

22. Komunikace smluvních stran a doručování

22.1.  Není-li ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak, mohou uzavírat Smlouvu (podepisovat Nabídku či Objednávku), činit právní jednání směřující k ukončení Smlouvy, jakož i podávat jakákoliv další oznámení, výzvy a jiné úkony ve věcech trvání Smlouvy, pouze statutární orgány Smluvních stran, jejich zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich pracovnímu zařazení nebo funkci podle § 166 Občanského zákoníku a/nebo zástupci Smluvních stran k tomu zmocnění na základě písemné plné moci (dále jen „Oprávnění zástupci“). Činí-li příslušné právní jednání zástupce Smluvní strany na základě plné moci, musí být příslušná plná moc přiložena k prvnímu právnímu jednání, které příslušná osoba činí. V ostatních záležitostech (například předání a převzetí Díla, řešení technických záležitostí souvisejících s realizací konkrétního obchodního případu, hlášení vad, apod.) zastupují Smluvní strany též kontaktní osoby ve Smlouvě (resp. v nabídce či objednávce) uvedené (dále jen „Kontaktní osoby“).

22.2.  Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně ohlásit druhé Smluvní straně změny v osobách uvedených v článku 22 těchto Podmínek a jejich kontaktních údajů.

22.3.  Vyžaduje-li Smlouva či tyto Podmínky, aby určité právní jednání Smluvních stran bylo učiněno písemně, splní Smluvní strana tuto povinnost doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo uznávanou kurýrní službou na adresu sídla druhé Smluvní strany zapsanou v obchodním či jiném veřejném rejstříku v době odeslání písemnosti a není-li takové adresy, na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě.

22.4.  Písemnost se považuje za doručenou, byla-li některým z výše uvedených způsobů doručena na adresu druhé Smluvní strany, a to i v případě, že se o tom adresát písemnosti nedozvěděl a/nebo se na dané adrese nezdržuje.

22.5.  Umožňuje-li Smlouva a/nebo tyto Podmínky, aby určité právní jednání Smluvních stran bylo učiněno elektronickými prostředky (e-mailem), postačí, byla-li elektronická zpráva odeslána z e- mailové adresy Oprávněného zástupce či Kontaktní osoby příslušné Smluvní strany na e- mailovou adresu Oprávněného zástupce či Kontaktní osoby druhé Smluvní strany, a to bez požadavku zaručeného elektronického podpisu; ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

23. Zákaz korupčního jednání a opatření proti střetu zájmů

Objednatel se zavazuje vyvarovat se všech jednání, jež by ohrozila zájmy Dodavatele, včetně podvodného jednání, úplatkářství či korupce, či jiného jednání vrozporu s právními předpisy. Objednatel se zavazuje odmítnout a neposkytovat jakýkoliv dar nebo obchodní zdvořilost, které by mohly ovlivnit chod obchodních vztahů nebo obchodní rozhodnutí osob spolupracujících či majících vliv na plnění předmětu Smlouvy. Objednatel je povinen předcházet střetu zájmů a hlásit Dodavateli všechny takové situace, pokud se vyskytnou. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o jakémkoli jednání, které je v rozporu s principy stanovenými v tomto článku 23. Objednatel je povinen zajistit, že dle těchto principů jednají jeho zaměstnanci a jiné osoby použité Objednatelem pro plnění úkolů Objednatele. V případě Objednatele – právnické osoby si je Objednatel vědom své trestní odpovědnosti vyplývající ze zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

25. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024